Öğrenci-Veli      Aydınlatma         Beyanı

Mavi Bilye Eğitim ve Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti. (“Mavi Gezegen”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel

verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak

işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi

hususundaki açıklamalarımızı bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Öğrenci kayıt işlemlerinin yapılabilmesi, öğrenci dosyası tutma yükümlülüğünün yerine

getirilebilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı E-okul bilgi girişlerinin gerçekleştirilebilmesi, eğitim

faaliyetlerinin yürütülmesi, öğrenci rehberlik çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi ve

öğrencilerin gelişimlerinin takip edilebilmesi, öğrencilerin sağlık durumlarının gözetilebilmesi

ve acil durumların yönetilebilmesi, katılım gösterilen sosyal ve akademik etkinliklerin haber veya hatıra

amaçlarıyla yayınlanıp arşivlenebilmesi, velilerimizin veli bilgilendirme sistemi aracılığıyla

bilgilendirilebilmesi, öğrencilerin akademik durumlarının ölçme-değerlendirmesinin

yapılabilmesi, okul ücretlerinin faturalandırılması-takibi-tahsili ile hukuk işlerinin takibi ve

yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziksel ortamda otomatik veya otomatik olmayan yollarla

elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı KVK

Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca, açık rızanız, okul kayıt sözleşmesi kurulması veya ifasıyla

doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin

gerekli olması, Milli Eğitim mevzuatından kaynaklı hukuki yükümlülüklerimizin yerine

getirebilmesi, haklarımızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlememizin zorunlu

olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru

menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

İlgili kişisel verileriniz,

• Okul ücretlerinin takibi-tahsili amaçlarıyla bankalara,

• Milli Eğitim mevzuatından kaynaklı hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi

amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na ve E-okul sistemine,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülebilmesi amacıyla avukatlara, noterlere, mahkeme ve

icra dairelerine,

• İlgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının usulüne uygun taleplerinin yerine

getirilmesi amacıyla ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,

• Sosyal ve akademik etkinliklere katılım sağlanması halinde katılım gösterenlerin

hareketli/hareketsiz/dijital ses ve görüntü kayıtlarının bilgilendirme, hatıra veya arşiv

amaçlarıyla kurumsal internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına, basın yayın

organlarına, organizasyonu yürüten veya organizasyona katılan üçüncü kişilere ve

basım işlerinin yürütülebilmesi için üçüncü kişi basım şirketlerine,

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:

§ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep

etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

·          Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

·         Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların

silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde

zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınız, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve

Esasları Hakkında Tebliğ’deki usul ve şekil şartlarına uygun olarak, elektronik ortamda

kvkk@mavigezegenanaokulu.com adresine göndermeniz halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cuma 8:00 - 18:00
Cumartesi Randevu alınız.
Pazar Kapalı

Bilgi Merkezi

Babysitter logo