Eğitim'e bakışımız

En büyük önceliğimiz çocukların okula mutlu gelmesi ve mutlu gitmesidir. Bütün çalışmalarımızı buna gönülden inanarak yapmaktayız.
Eğitim bilimi, sürekli gelişen, değişen bir bilim dalıdır. Bu çerçevede güncel literatürü takip etmek ve ülkemize uyarlayarak çocuklarımıza kazandırmak adına programımızı güncellemekteyiz.
Programımızın temeli çocukların daha çok hareket ettiği, merak duygularını tetikleyen, yaşayarak, görerek öğrenmelerini sağlayan,kinestetik ve disiplinler arası bir eğitim programına dayanmaktadır.
Düşünme becerileri, problem çözme yetenekleri gelişen çocuklar ileri çağlarında daha başarılı olmuşlardır.
Bilişsel ve psiko-motor alanlar haricinde sosyo-duygusal alanın da paralel olarak gelişmesinin zorunlu bir gereklilik olduğuna inanmaktayız. Bu açıdan psikoloji bölümümüz sosyo-duygusal alanın gelişimi ve öz bakım becerilerinin gelişmesi içinçalışmalar yapmaktadır.

Kinestetik Öğrenme

Mavi Gezegen Anaokulunda Kinestetik öğrenme stiline ağırlık veren bir eğitim programı uygulanmaktadır. Çocuklara sunulan ortam özellikler psikomotor alana yönelik uyaranlar kullanılarak bilişsel gelişime fırsat yaratan bir ortamdır. Fiziki ortam buna göre oluşturulmuştur. Öğrencilerin bedensel koordinasyon, el-göz koordinasyonu, büyük ve küçük kas kullanımı ve denge gerektiren hareketler yaparak diğer gelişim alanlarındaki amaç ve kazanımlara ulaşması hedeflenir. Türkiye’deki okulöncesi eğitim programında, devinişsel gelişim düzenli etkinliklerle yeterince desteklenmediği ve planlı eğitim verilmediği yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu araştırmalarda uygulanmakta olan programların gelişim alanları açısından incelendiğinde en çok bilişsel gelişime (%43.7) yer verildiği tespit edilmiştir.Araştırmanın sonuçlarına göre sosyal gelişim (%17.6), öz bakıma (%10.1), bedensel gelişime (%9.9) yer verildiğini tespit edilmiştir.

Okulöncesi dönemde bir çocuğun iletişiminin temel aracı hareketlerdir. Bir başka deyişle duygu ve isteklerini hareket yoluyla dile getirebilirler. Okul öncesi eğitimde çocukların psikomotor, sosyal-duyusal, dil ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi, öz bakım becerilerinin kazandırılması ve ilkokula hazır bulunuşluklarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan günlük programlara paralel olarak fiziksel aktivitelere yer verilmesi çocukların motor gelişimlerine olduğu kadar sosyal, duyusal ve bilişsel gelişimlerine de katkı sağlar. Ayrıca çocukların hareket performanslarının yanında zihinsel ve sosyal gelişimi de desteklenmiş olur. Hareket kapasitelerini artırmaya yönelik programlar hazırlanabilmesi için öncelikle normal motor gelişimin bilinmesi ve takip edilmesi önem taşımaktadır. Çünkü büyük kasların aktivitesini içeren motor becerilerin olgunluk düzeyinde gerçekleştirilebilmesi için yapılandırılmış programa ve denemeye ihtiyaç vardır. Çocuklarda hareket, öğrenme ve iletişim kurmanın vazgeçilmez unsurudur. Temel hareket modelleri olan koşu, atlama, sıçrama gibi beceriler çocukların eğitim ve öğrenme deneyimlerinin parçasıdır. Bu dönemde öğrenilen beceriler yaşam boyu kalıcı olacak ve yeni becerileri için temel oluşturacaktır. Buna karşın hareket ve deneme olanaklarının verilmemesi ya da kısıtlanması çocuklarda motor beceri performansını olumsuz etkileyebilmekte ve “Sportif Yeterlilik Engeli” olarak adlandırılan daha karmaşık becerileri öğrenmeye isteksiz ve çekingen davranma durumu gözlenebilmektedir.

Psikomotor gelişim, yaşam boyu devam eden ‘motor’ becerilerde ortaya çıkan davranışların kontrol altına alınması sürecidir. Söz konusu olan davranışlar; duyu organları, zihin ve kasların birlikte çalışması ile ortaya çıkar. Bir anlamda bu davranışların kontrol altına alınmasını sağlayan süreç, ‘psikomotor gelişim’i ifade eder. Psikomotor gelişim, fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanması olarak tanımlanır. Motor gelişim farklı değişikliklere uğrasa da bireyin tüm yaşamı boyunca devam eden bir süreçtir. Bu faktörler gözönünde bulundurarak hazırladığımız eğitim programımızın uygulanmasında çocukların daha mutlu olduğunu, okula gelmek için daha heyecanlı olduğunu ve bilişsel , psiko-motor ve duyusal alanlarda geliştiklerini gözlemlemek de uyguladığımız programın hedeflediğimiz yönde olduğunu göstermektedir.

Disiplinler arası öğrenme

Yurtdışında da yeni olan bu öğrenme modelinde bir konu farklı disiplinlerin bakış açıları ile değerlendirilmektedir.
Böylelikle çocuklar sadece sonuçtan değil süreçten de faydalanır ve öğrenim daha kalıcı olur.
Öğrenim alanları sadece sınıf değildir, yemekhane, bahçe veya bir ağacın dalı da öğrenim alanı olabilmektedir.

Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cuma 8:00 - 18:00
Cumartesi Randevu alınız.
Pazar Kapalı

Bilgi Merkezi

Babysitter logo